• GS事業 中学校
  • 2022.08.09
  • オンライン日本語支援の参加中学校(16校)とガイダンスを実施しました。