• GS事業 中学校
  • 2021.04.22
  • オンライン日本語支援の参加中学校(6校)とガイダンスを実施しました。